234
PHIÊN
73
TỬ,TÝ
74
CUNG
95
HƯỚNG
273
GIÁO
274
DỤC
79
GIA
137
SỰ
121
NGÔN
187
使
SỬ,SỨ
97
KHAI