1
NHẤT
2
NHỊ
3
TAM
4
TỨ
5
NGŨ
6
LỘC
7
THẤT
8
BÁT
9
CỬU
10
THẬP
11
BÁCH
12
THIÊN
13
VẠN
14
ỨC
15
TRIỆU
16
VIÊN
17
TỰ
18
THỜI
19
NHẬT
20
NGUYỆT
21
HỎA
22
THỦY
23
MỘC
24
KIM
25
THỔ
26
DIỆU
27
CHU
28
NIÊN
29
PHÂN
30
31
TIÊN
32
KIM
33
LAI
34
HÀNH,HÀNG
35
QUY
36
ĐẠI
37
TRUNG
38
TIỂU
39
THIẾU,THIỂU
40
ĐA
41
THƯỢNG
42
HẠ
43
HỮU
44
TẢ
45
PHƯƠNG
46
NHÂN
47
NHẬP
48
XUẤT
49
NGOẠI
50
NỘI