16
VIÊN
17
TỰ
18
THỜI
19
NHẬT
20
NGUYỆT
21
HỎA
22
THỦY
23
MỘC
24
KIM
25
THỔ