301
THẮNG
302
PHỤ
303
ĐẢM
304
ĐƯƠNG
305
NHIÊN
306
PHÁP
307
LUẬT
308
QUY
309
TẮC
310
THI,THÍ
311
KINH
312
TẾ
313
DOANH,DINH
314
HẬU,CHU
315
THỨC
316
317
NGHIỆP
318
LỢI
319
ÍCH
320
THU,THÂU
321
KỸ
322
THUẬT
323
NGHỆ
324
CHẾ
325
TẠO,THÁO
326
TẤT
327
YẾU
328
CẦU
329
THỈNH
330
NGẠCH
331
KẾ
332
TOÁN
333
SAI
334
CÁT
335
TÀN
336
CHI
337
PHẤT
338
PHẢN
339
340
THẢI
341
THÂN
342
VÀO
343
KỲ
344
HẠN
345
CẤP
346
THIẾT
347
PHÙ
348
KHOÁN
349
NHẪM
350
ĐẠI