84
46
NHÂN
206
THỬ
125
ANH
124
NGỮ
271
HỌC
266
SINH
81
NGUYÊN
83
KHÍ
82
THIÊN
131
HỘI
133
134
VIÊN
23
MỘC
244
THÔN
19
NHẬT
51
BẢN
163
QUỐC
208
HÀN
31
TIÊN