111
TRIỀU,TRIỆU
88
MINH
113
VĂN
261
ĐÃI
71
NAM
267
TÍNH,TÁNH
25
THỔ
26
DIỆU
29
PHÂN
20
NGUYỆT
169
NGÂN
5
NGŨ
108
NGỌ
107
HẬU
106
TIỀN
8
BÁT
110
BÁN
112
TRÚ
175
ỐC
1
NHẤT
72
NỮ
10
THẬP
21
HỎA
90
TẠC
27
CHU
28
NIÊN
9
CỬU
70
SÂM
7
THẤT
2
NHỊ
33
LAI
6
LỘC
3
TAM
4
TỨ
286
THI
132
HỢP
257
TỐNG
263
ĐẢ
114
DẠ
231
BƯU
232
便
TIỆN
233
CỤC,CUỘC