83
KHÍ
207
NHIỆT
210
ÔN
209
NOÃN
148
ĐỊA
266
SINH
252
VẬT
64
HẢI