Bài 08: Mùa hè ở Nhật thật nóng.
Hội thoại 1/1
Bình luận