Bài 08: Mùa hè ở Nhật thật nóng.
Luyện tập 1/4
Bình luận