Nội dung bài học

Tính từ trong tiếng Nhật

Bổ nghĩa cho danh từ

とても "rất" & あまり 'không lắm'

どうですか?- "Như thế nào?"

Nghi vấn từ どんな

Bình luận