Nhân đôi phụ âm cuối "kka", "tte", "ppu", etc.

Trong trường hợp có chữ "tsu" nhỏ, ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối .
Chữ "tsu" dưới đây sẽ nhân đôi phụ âm cuối.

カプ
kapu
ップ (cup)
kappu
ネト
neto
ット (net, internet)
netto