Nhân đôi phụ âm cuối "kka", "tte", "ppu", etc.

Trường hợp chữ "tsu" nhỏ, ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối.
Chữ "tsu" nhỏ dưới đây sẽ nhân đôi phụ âm cuối.

きて
kite
って (stamp)
kitte
ざし
zashi
っし (magazine)
zasshi