Nội dung bài học

か Mẫu câu nghi vấn nằm trong câu

か どうか "có hay như thế nào?"

-て みます "làm thử"

Thân từ+ そうです "Nó trông có vẻ"

Bình luận