Bài 02: Tôi sẽ gọi và hỏi còn chỗ không?
Luyện tập 1/3
Bình luận