Nội dung bài học

Tổng quan về động từ

Verb Root Form - Động từ dạng từ điển

ことが できます "có thể làm"

Tính từ và trạng từ

か、 "hoặc"

Bình luận
  • どうもありがとごうざいます。
    By ngocnuong