276
MIỄN
277
CƯỜNG
105
68
HOA
50
NỘI
65
MỖI
251
117
ẨM
36
ĐẠI
136
SĨ,SỸ
180
MẠT
186
TÁC
123
ĐỘC
161
TOÀN