Cách viết
TIẾP- Số nét: 11 - Bộ: THỦ 手
Cách Đọc và Từ Quan Trọng
Kun せつ

接近 ( せっきん )

TIẾP CẬN

sự tiếp cận, sự đến gần

面接 ( めんせつ )

DIỆN TIẾP

cuộc phỏng vấn

接続 ( せつぞく )

TIẾP TỤC

sự tiếp tục, sự nối liền

接続詞 ( せつぞくし )

TIẾP TỤC TỪ

liên từ

接触 ( せっしょく )

TIẾP XÚC

sự tiếp xúc, giao thiệp

On

接ぐ ( つぐ )

TIẾP

tiếp nối, gắn lại

Giải thích nghĩa

tiếp, tiếp giáp, tiếp xúc, nối

Ví dụ
Ví dụ 1:
Furigana:
ON
OFF
  • 医者
 • れた
 • いました。

Bác sĩ đã nối cái chân bị gãy của anh ta lại.

Ví dụ 2:
Furigana:
ON
OFF
 • その
 • つの
 • しています。

Hai làng đó nằm liền kề nhau.

Ví dụ 3:
Furigana:
ON
OFF
 • きいな
  • 台風
 • しています。

Một cơn bão lớn đang tiến đến gần.

台風: cơn bão

接近する: tiến gần

Bài tập

1:

Furigana:
ON
OFF
 • はあらゆる
  • 種類
  • 接触
 • します。
 

2:

Furigana:
ON
OFF
  • 外人客
  • 接待
 • にあたっています。
 

3:

Furigana:
ON
OFF
  • 彼女
  • 直接
 • ったらどうですか。