17
TỰ
323
NGHỆ
228
NĂNG
184
HỮU
164
THẾ
165
GIỚI
406
TRỰC
34
HÀNH,HÀNG
232
便
TIỆN
305
NHIÊN
273
GIÁO
452
CHỦ,TRÚ
116
THỰC
176
MỄ
118
PHẠN
161
TOÀN
236
TRÚ,TRỤ
414
VI
387
BIỂU