Nội dung bài học

でしょう sự phỏng đoán ; "nó chắc là", "nó phải là"

でしょうか?Câu hỏi gián tiếp

はずです Sự phỏng đoán; "chắc"

いって きます "Đi và trở về"

Bình luận