Nội dung bài học

Động từ dạng te + ください "Hãy làm cái gì đó"

Động từ dạng te + くれませんか? "Làm cho tôi?"

dạng te + も いいですか? "Tôi có thể làm?"

[Danh từ] でも いいですか? "Có được không? "

Bình luận