Bài 04: Anh ấy đang xem video.
Luyện tập 1/2
Bình luận