Nội dung bài học

すきです(好きです) "Tôi thích"

が "Đánh dấu chủ ngữ"

から & だから "vì", "do", "bởi vì" hoặc "vì vậy"

けど & だけど "nhưng" "tuy nhiên"

Bình luận