16
VIÊN
11
BÁCH
300
MAI
120
KIẾN
12
THIÊN
39
THIẾU,THIỂU
116
THỰC
192
ĐIẾM