351
CHỈ
352
ĐỊNH
353
DỰ
354
ƯỚC
355
THÚC
356
BIẾN
357
HÓA
358
CANH
359
TĂNG
360
GIẢM
361
THỪA
362
GIÁNG,HÀNG
363
TRƯỚC
364
THOÁT
365
THUẾ
366
LẬP
367
TỌA
368
TỊCH
369
KHIẾM
370
THỨ
371
VẬN
372
CHUYỂN
373
DI
374
ĐỘNG
375
ĐỘNG
376
TẢO
377
TỐC
378
TRÌ
379
THỦY
380
CHUNG
381
HIỆN
382
TẠI
383
THỰC
384
QUÁ
385
KHỨ,KHỦ
386
PHÁT
387
BIỂU
388
CHỈ
389
HỘI
390
CHÍ
391
ÂM
392
NHẠC,LẠC
393
DƯỢC
394
CA
395
DỤC
396
ẢNH,ÁNH
397
HỌA
398
DIỆN
399
TẢ
400
CHÂN