Nội dung bài học

これ、それ、あれ "cái này, cái đó, cái kia"

Trợ từ の - "Thuộc tính, tính chất" hoặc "Sở hữu"

だれの "của ai"

Bình luận