156
CẬN
194
PHẨM
272
HIỆU,GIÁO
196
GIAI
162
BỘ
44
TẢ
160
QUẢNG
144
GIAO
296
ĐIỂM
56
MỤC
167
HẮC
43
HỮU
41
THƯỢNG
59
THỦ
191
MẠI
140
TRƯỜNG